Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi firmou Petr Svoboda a odběratelem.

Uzavřením kupní smlouvy uznává odběratel tyto obchodní podmínky jako právně závazné pro právní vztahy s dodavatelem. V ostatním platí ustanovení § 409 a následně Obchodního zákoníku v platném znění.

Uzavření smlouvy

Objednávka musí být podána písemnou formou. V objednávce musí být uvedena specifikace výrobku, množství, termín a místo dodání, platební podmínky. V případě odstoupení od objednávky se postupuje dle § 447 OZ.

Změny v objednávce se provádí písemnou formou po podpisu obou smluvních stran.

Odběratel se zavazuje dodat dodavateli potřebné podklady ještě před zahájením výroby, např. výkresovou dokumentaci, vzorky, vlastní materiál apod.  

Cena a platební podmínky

Cena je stanovena dohodou smluvních stran.

Dodavatel vystaví odběrateli konečnou fakturu za daný výrobek v den jeho dodání. Dodavatel si vyhrazuje možnost požadovat zálohu, jejíž výše bude domluvena písemnou formou ve smlouvě nebo ústně. Záloha může být zaplacena převodem na účet nebo v hotovosti.

Vedle nabídkové ceny budou účtovány výdaje na změny rozsahu dodávky, které se uskuteční po termínu potvrzení objednávky na žádost odběratele.

Pokud odběratel nedodrží platební podmínky, je podstatně porušen smluvní vztah a dodavatel je oprávněn:

                -zastavit dodávky, aniž by to znamenalo porušení kupní smlouvy

                -požadovat platbu v hotovosti nebo platbu předem při odběru dalšího výrobku

                -odstoupit od smlouvy

Veškeré ceny dodavatele platí s připočtením daně z přidané hodnoty v právě platné zákonné výši.

V případě prodlení s úhradou faktury se odběratel zavazuje uhradit dodavateli penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Výhrada vlastnictví

Předáním výrobku splní dodavatel svůj závazek vůči odběrateli. Vlastnické právo přechází po zaplacení plné výše kupní ceny na odběratele.

Dostane-li se odběratel s úhradou kupní ceny do prodlení, má dodavatel po upomínce s tím spojené přiměřené dodatečné lhůty právo přisvojit si výrobky pod výhradou vlastnictví. Uplatnění výhrady vlastnictví ani zabavení nebo zastavění předmětu dodávky dodavatelem se nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

Záruka

Záruční doba je 24 měsíců od data fakturace. Po domluvě se zákazníkem je možné stanovit delší než zákonnou záruční dobu, a to písemnou formou zaznamenanou na předávacím protokolu nebo ve smlouvě.

Dodavatel je povinen dodat zboží v jakosti, množství a provedení udané ve smlouvě.

Záruka se vztahuje na všechny vady, které vznikly v důsledku vadného materiálu nebo vadou při výrobě.

Firma Petr Svoboda si během záruční doby vyhrazuje právo rozhodnout, zda vadný výrobek opraví, vymění, nebo případně poskytne slevu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, neodbornou obsluhou, opravou provedenou nekvalifikovaným pracovníkem, nedbalostí či úmyslným poškozením, působením přírodních živlů, zásahem do originálního nátěru apod.